Horgászrend 2017

TISZABÁBOLNAI

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 2017. évi

HORGÁSZ RENDJE

 

Hhvtv. 5. § (1) A halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási hasznosítása során a horgászat és a horgászturizmus fejlesztése elsőbbséget élvez más hasznosítási módokkal szemben.

 

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület” és a Tiszabábolna Önkormányzat mint a Szajlai holtág nevű, 9,6 ha területű, 0227 helyrajzi számú, terület vagy vízterület kezelői jogát a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött használati szerződés alapján gyakorolja.

 

Kezelői minőségükben a Szajlai holtág és az ahhoz tartozó terület használati valamint horgászati rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk.

 

A Szajlai holtágon is a 2013. évi CII. törvény halgazdálkodásról és a hal védelméről (továbbiakban: Hhvtv.) illetve ezen, törvény végrehajtási rendelete valamint a MOHOSZ Országos Horgászrendben foglaltak betartásával kell és lehet horgászni.

A Hhvtv. 15§. és 16§. és a MOHOSZ Országos Horgászrendje a kötelezően előírt szabályok betartásán túl lehetőséget teremt az attól való eltérésre is, így a helyi szabályok jobban figyelembe vehetik a helyi sajátosságokat és az ennek megfelelő helyi szabályozás kialakítását.

 

A horgászév az adott év január 01. napjától a következő év január 31.napjáig tart.

 

Állami horgászjegy nem adható annak a személynek – a bírság jogerős kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő időtartamra – akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. Az állami horgászjegyet, a halgazdálkodási hatóság visszavonja attól a személytől

 1. a) aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és mulasztását a halgazdálkodási hatóságnál 10 napon belül nem pótolja,
 2. b) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki,
 3. c) akinek a horgászattal, vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították,
 4. d) aki tiltott eszközzel vagy módon horgászik.

 

A halvédelmi bírság (jogszabály szerint) 10.000Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet.

 

Az állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére, díj ellenében – intézkedik az okmányok pótlásáról.

 

A Szajlai holtágon horgászni illetve a horgászatot elkezdeni csak előzetes tájékozódás után, a helyi horgászrend pontos ismeretében, érvényes országos horgászengedéllyel, helyi horgászegyesületi tagsággal, területi engedéllyel illetve napijeggyel vagy turista állami horgászjeggyel rendelkezőknek lehet. Ennek hiányában horgászhelyet foglalni TILOS.

Napijegy csak állami vagy állami turistajeggyel, rendelkező horgász részére adható.

 

A halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a jogosult köteles magánál tartani, – amelyek csak – a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát a halfogásra.

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

Szajlai holtágon horgászcsónakot, más vízi járművet vagy fix mólót elhelyezni tilos, kivéve a mentés és orvhalászat-felderítés céljából rendszeresített halőri csónakot.

Tilos nádirtással, fairtással, általában a növényzet károsításával horgászhelyet létesíteni.

 

Szajlai holtág területén járművel tartózkodni illetve parkolni TILOS. Parkolni, megállni a töltéskorona vízparti oldalán lehet azzal, hogy a gát koronáján való közlekedés akadályozása vagy elzárása TILOS!   

 

A fogási napló leadási határideje a tárgyévet követő év február 28. A fogási naplót a kifogott halak vízterületenként és fajonként összesítve legyen.

A határidőn túl vagy hibásan leadott fogási napló leadása esetén is kiadható az állami jegy, viszont ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori állami horgászjegy kétszerese. A kifogott és megtartani kívánt halat a fogási naplóba azonnal be kell írni. A darabszám- korlátozással nem védett halfajok mennyiségét a vízpart elhagyása előtt a fogási naplóba be kell jegyezni. Ha a horgász megszakítja a napi horgászatát, és később újra felkeresi a horgászvizet, a fogott halat ismételten be kell jegyezni, tehát összesített bejegyzés végezni nem lehet.

A horgászokmányok (éves jegy, napijegy, fogási napló) a dátumozásnál római szám használata tilos. 

 

A turista horgászjegyhez kiadott fogási naplót a érvényesség lejártát követő 30 napon belül meg kell küldeni a NEBIH-nek. Aki a fogási napló leadási kötelezettségének nem tesz eleget a következő évben turista jegyet nem válthat.  

 

A horgászhelyen való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó. A később érkezőknek a már ott lévőktől olyan távolságban kell elhelyezkedniük, hogy őket a horgászatban ne zavarják. Ezt a távolságot a kiépített helyek határozzák meg. A keresztbedobásokat kerülni kell!

Tilos foglalt helyet akár rendszeres etetés, akár más címen létesíteni és fenntartani.

 

A horgász köteles a zsákmányolt halat a horgászhely elhagyásától a horgászat befejezéséig az egyéb felszereléstől (bot, etetőanyag, hátizsák, stb.) elkülönítetten, haltartó szákban, tárolni, melyet ellenőrzés során késedelem nélkül be tud mutatni.

 

A vissza nem engedett halat később fogott más hallal KICSERÉLNI TILOS! Nem szabad tovább horgászni arra a halfajra, amelyből a horgász már kifogta az egy napra engedélyezett mennyiséget.

 

A horgász köteles olyan közel tartózkodni bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A bevetett készségek őrzésével mást megbízni nem szabad. Aki a horgászhelyét bármely okból és bármilyen rövid időre elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot, segítségadást a szomszédnak.

 

A horgász, sötétedés után – függetlenül attól, hogy horgászik e vagy nem- köteles horgászhelyét megvilágítani oly módon, hogy a horgászhely foglaltsága, part felől minimum 10-15 méter távolságból észrevehető legyen.

 

A horgászatra feljogosító okmányokat, a kifogott halakat a horgász köteles az arra jogosult személyeknek (hivatalos fegyveres halőrök, igazolvánnyal rendelkező megbízott halőrök, vezetőségi tagok, mezőőr, természetvédelmi őr, rendvédelmi hatóság,) ellenőrzés céljából bemutatni. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgász gépjárművét, megállíthatja és átvizsgálhatja.

A hivatásos halászati őr jogosult a működési területén kívüli nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni.

A Szajlai holtág területén tartózkodó személy köteles tűrni a halőri igazoltatást, ellenőrzést, akár horgászat akár egyéb célból tartózkodik a holtág területén.

 

Orvhalászat, orvhorgászat, gereblyézés és egyéb illegális tevékenység észlelése estén hívja a halőröket a 06 (30)9282-668) telefonszámon.

A halőr a horgászattal kapcsolatos utasításait a horgász maradéktalanul köteles végrehajtani!

 

A vízterületen a lékhorgászat megengedett, de mindenki csak saját felelősségére léphet a jégre és tartózkodhat ott. A jégen legfeljebb 20×20 cm-es lék vágható. A horgász a kivágott léket – amennyiben azt nem lékfúróval vágták – köteles szembetűnően megjelölni. Gyermek horgász a jégen csak felnőtt felügyeletével horgászhat.

 

A horgászat során bekövetkező esetleges balesetekért a Tiszabábolna Sporthorgász Horgász Egyesület felelősséget nem vállal.

 

A HORGÁSZAT ETIKAI SZABÁLYAI

 

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált ember megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat. Az etikai szabályok durva megsértése fegyelmi eljárást is maga után vonhat.

 

A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű tartózkodni a szeszes italok túlzott mértékű fogyasztásától, ami akár súlyos baleset okozója is lehet a vízparton.

 

A horgász, ha rádiót vagy magnetofont visz magával, azt csak fülhallgatóval vagy minimális hangerővel használja, hogy mások pihenését ne zavarja. Kerülje a kiabálást, a hangoskodást és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató trágár beszédtől.

 

A vízpartra később érkezők úgy helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és készségeik bevetése ne jelentsen balesetveszélyt.

 

Tilos a megfogott halak kínzása! A megfogott, és kifogott halakkal, úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott, halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozómódon élve kell tartani, vagy azonnal leölni.

Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad.

A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

 

Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat vízbe engedni, és az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a vízterületen szabad, ahol a nem őshonos hal kifogásra került.

 

Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében helyet, vagy módszert kell változtatni. Ez akkor is indokolt, ha szabályosan horgászva is sorozatosan kívülről akad a halba a horog.

 

A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász-turistákat, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

 

A horgász a horgászrend megtartása, a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes horgászokért végeznek.

 

A horgász horgászata során a környezetében köteles a tisztaságot fenntartani. Hulladékgyűjtők hiányában, a hulladék elszállításáról saját maga köteles gondoskodni. 

 

A horgász tekintse kötelességének a környezetvédelmi munkában való részvételt.

 

HORGÁSZVERSENYEK

 

Az egyesület vezetése a horgászverseny idejéről, helyéről és az ideiglenesen verseny életbe léptetett korlátozásokról hirdetményben tájékoztatja a horgászni vágyó sporttársakat. A verseny ideje alatt tilos azokon a horgászhelyeken horgászni, amely a versenyzés céljára lett kijelölve. A verseny alatt csak azokon a horgászhelyeken lehet horgászni, amely horgászhelyek szabadok.

 

A  horgászverseny idejére, és csak a horgászversenyen résztvevők részére a horgászegyesület vezetése a horgászrendet részben vagy egészben felfüggesztheti.

 

TILALMI IDŐK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Általános vagy részleges fogási tilalom lehet a halkihelyezést követő 2 hétig. A telepítés időpontját azt megelőzően a vezetőség a hirdetőtáblákon és facebook oldalán közzéteszi.

A Szajlai holtágon november 1. napjától, március 1. napjáig TILOS az éjszakai horgászat. A nappali parti horgászat reggel 07.00 órától este 20.00 óráig engedélyezett.

 

November 1 napjától február 1. napjáig nappal kizárólag pergető horgászat céljából a csónakból történő horgászat az 1.sz. melléklet szerint engedélyezett!

 

Tilos február 1-től március 31-ig a pergető horgászat.  

 

November 1. és március 15 közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata tilos! 

 

Tilos horgászni a kijelölt fürdőhelyen május 1 és szeptember 30. napja között. A Szajlai holtág kezelői a tilalmi időszakot az időjárás figyelembe vételével módosíthatják. A kezelő módosított időpontot hirdetmény formájában teszi közé.

Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott halat – a horgászati eszközből kíméletesen eltávolítva vagy a horogtól óvatosa és gyorsan megszabadítva vagy ha ez sérülés mentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva- haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg, vagy elpusztult.

 

A rekordlistás, kapitális halak felnevelése és megóvása érdekében az alábbi halak csak a megadott méretek között vihetők el.  A felső mérethatár felett kíméletesen vissza kell engedni élőhelyére.

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

Magyar név Fajlagos tilalmi időszak Kifogható halak mérettartománya minimum cm Naponta kifogható maximális darabszám
domolykó 04.15. – 05.31. 25  
jászkeszeg 04.15. – 05.31. 20  
szilvaorrú keszeg 04.15. – 05.31. 20  
garda 04.15. – 05.31. 20  
paduc 04.15. – 05.31. 20  
márna 04.15. – 05.31. 40 3
ponty 05.02. – 05.31. 35 3
balin 03.01. – 04.30. 40 3
compó 05.02. – 06.15. 30 3
harcsa 05.02. – 06.15. 60 fajlagos tilalmi időszakban 100cm 3
csuka 02.01. – 03.31. 50 3
sebes pisztráng 10.01. – 03.31. 22 3
menyhal 25 3
sügér 03.01. – 04.30. minden  
fogassüllő 03.01. – 04.30. 30 3
kősüllő 03.01. – 06.30. 25 3

A tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik a tilalom az azt követő munkanapon lép életbe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

A napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darab összesen legfeljebb 5 darab foghat ki. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot foghat.  

Ifjúsági és gyermek horgász esetében, a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halból naponta összesen legfeljebb 1 darab fogható ki. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat.

 

MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

 

Felnőtt horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból az adott tárgyévben összesen:

Őshonos halfajokként                                      40 db/év

Őshonos halfajokból összesen                        60 db/év

ezen belül egy  őshonos halfajból max 40 db (például 40db + 20 csuka, vagy 40 db ponty és 10 db csuka 10 sülő)

Abban az esetben, ha valaki az éves halmennyiséget kifogta a továbbiakban csak abban az esetben horgászhat, ha az éves horgászjegyet ismételten kiváltotta. Az ismételten kiváltható éves horgászengedély összegét a közgyűlés határozza meg. 

A vendéghorgász köteles megismerni és betartani jelen horgászrendben foglaltakat.

 

HORGÁSZFELSZERELÉSEK VALAMINT EGYÉB ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

 

A Szajlai holtágon a következő horgászkészségek használhatók saját tagjaink és napijegyes horgászok részére egyaránt:

 • Állami jeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő –egyenként három, darabonként legfeljebb háromágú. horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal szerelt – horgászkésséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. A turista horgászjegy a váltás napjától számítva 90 napig érvényes. Feltétel a horgászrend valamint az alapvető fajismereti tudás.
 • A legalább 12 életévet betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni.
 • Gyermek horgász állami horgászjegy birtokában 1 db úszós horgászkészség, 1 db horoggal szerelve, napkeltétől napnyugtáig, szülői felügyelet mellett horgászhat,

 

A horgászat alkalmával a bedobott készségen túl 2 db másik horgászbot lehet felszerelve és a horgászhelyen készenlétben tartva. A horgász a többi horgászbotját köteles szerelékes zsákjában tartani. 

 

A Szajlai holtágon közlekedő hajók kötelesek olyan sebességgel haladni, amely nem okoz jelentősebb hullámzást a holtágon. A holtágon közlekedő csónakokon a tulajdonos köteles azonosító táblát elhelyezni, mely tartalmazza a tulajdonos nevét és címét.

 

A Szajlai holtágon horgászni csak felépítmény nélküli hajóból lehet. Felépítménnyel rendelkező hajó semmilyen célból nem tartózkodhat a holtág területén.

Hajó vízre tenni és kiemelni (sólyázni) csak a kiépített sólyázó helyen lehet.

 

Hajóval és egyéb eszközzel a horgászkészség behúzása valamint a sleppelés (vontatásos horgászat) tilos.

 

Kempingezés a Szajlai holtág területén tilos!

 

Sátorozni csak:

 • csak érvényes horgászengedéllyel, és csak horgászat céljából az erre a célra kijelölt helyen lehet, maximum 7 napig,
 • a sátor helyfoglalási célra nem használható,
 • a sátrat le kell bontani a horgászat befejezését követően, ugyan az a sátor más személyek részére nem adható át, mert az helyfoglalásnak minősül,
 • a sátorokra fokozottabban érvényesek a környezetvédelmi előírások, (szemét gyűjtése és elszállítása)
 • az egyesület a sátorozóktól környezetterhelési díjat kérhet,

 

A horgászrend megszegése fegyelmi eljárás lefolytatását vonja maga után.

 

Tiszabábolna, 2017. február 1.

 

        Hencz Zsolt sk.                                                              dr.Kovács Zoltán sk.

Polgármester                                                                     Elnök

Tiszabábolna Község Önkormányzata                              Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület

 

 

1.sz. Melléklet

 

Nappali, csónakból történő horgászat az alábbi feltételek betartása mellett engedélyezett:

 

 • A Szajlai holtágon továbbra is TILOS a sólyázás, és TILOS gépjárművel, utánfutóval a gát koronáját elhagyni.
 • Vízre helyezhető az olyan könnyű építésű csónak (műanyag, gumicsónak) amely különösebb emberi erő igénybe vétele nélkül a gát koronájáról kézben szállítva szállítható és vízre helyezhető.
 • A vízre tétel helye a „fürdésre” kijelölt terület.
 • A csónakból történő horgászat csak és kizárólag mű csalival történhet.
 • A pergetéses horgászat kizárólag jó látási viszonyok mellett engedélyezett.
 • A csónakban horgászók ellenőrzése történhet csónakból közvetlenül és történhet olyan formában, hogy a halőr határozott jelzésére (a partról történő kiáltással, kürttel, síppal, kéz vagy egyéb eszköz igénybe vételével történő intés..stb) a csónakban horgászó azonnal ki kell, hogy jöjjön a kért helyre és rendelkezésre kell állnia, hogy a halőrzés megtörténhessen.
 • A horgászat alkalmával ellenőrzésre több esetben is sor kerülhet.
 • Tilos a halradar használata.
 • Tilos az olyan helyen történő horgászat ahol a horgászat folyamán a mű csali békés halakba akad valamint a vermelő helyek közvetlen közelében.